Warunki korzystania

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Warunki korzystania

Wprowadzenie


Witamy w portalu www.cepheid.com (dalej zwanym „Portalem"). Spółka Cepheid (określana według potrzeb także jako „my”, „nas”, „nasze”) zapewnia dostęp do Portalu na zasadach określonych w regulaminie stanowiącym część niniejszej Umowy dotyczącej warunków użytkowania (dalej zwanej „Umową”). Prosimy uważnie zapoznać się z Umową. Uzyskując dostęp lub korzystając z Portalu, użytkownik zgadza się bez zastrzeżeń na obowiązywanie niniejszej Umowy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie i obowiązywanie warunków niniejszej Umowy, nie może uzyskać dostępu, korzystać, ani pobierać materiałów z Portalu.

Należy zauważyć, że jeżeli użytkownik jest klientem lub dostawcą spółki Cepheid, ten regulamin nie ma na celu zastąpienia ani modyfikacji zapisów umowy z klientem lub dostawcą. W wypadku niezgodności, warunki zawarte w umowie pisemnej mają moc nadrzędną nad niniejszymi zapisami. Wszystkie produkty i usługi świadczone przez spółkę Cepheid mogą także podlegać oddzielnym warunkom użytkowania.

Spółka Cepheid rezerwuje sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji zapisów niniejszej Umowy w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkowanie niniejszego Portalu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian tego typu oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie i obowiązywanie warunków zmienionej Umowy. Z tego powodu zachęcamy do analizy niniejszej Umowy przy każdorazowym korzystaniu z Portalu. This Agreement was last revised on February 15, 2008.

Dostępność strony i użytkownicy międzynarodowi
Ta strona jest zarządzana przez firmę Cepheid z Sunnyvale, CA w USA. Niniejszy Portal i treści w nim zawarte („Treści”) zostały zaprojektowane w sposób zgodny z prawem i przepisami Stanów Zjednoczonych i są przeznaczone do użytku wyłącznie przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Dostęp do Portalu i Treści może być niezgodny z prawem dla pewnych osób lub w pewnych krajach innych niż Stany Zjednoczone. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu z miejsca leżącego poza terytorium Stanów Zjednoczonych, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów prawa obowiązujących w jego miejscu pobytu. Materiały publikowane na tym Portalu mogą odnosić się do materiałów lub usług niedostępnych w kraju użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem spółki Cepheid. Co więcej, spółka Cepheid nie oświadcza w żaden sposób, że materiały dostępne w Portalu są odpowiednie lub przeznaczone do użytku w innych lokalizacjach niż Stany Zjednoczone i dostęp do nich z kraju, gdzie ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Niczego, co znajduje się w Portalu nie należy uważać jako promocję lub próby zachęty do nabycia jakiegokolwiek produktu lub stosowania jakiegokolwiek produktu, który jest niezgodny z prawem i przepisami kraju, w którym przebywa użytkownik.

Niniejszy Portal nie jest źródłem porad medycznych
Treści zawarte w niniejszym Portalu zostały zaprezentowane w formie skróconej, są co do zasady ogólne i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych; nie są przeznaczone ani zalecane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej. Nie należy stosować Treści zawartych w niniejszym Portalu do rozpoznawania problemów ze zdrowiem lub sprawnością albo chorób. W sprawach dotyczących wszelkich problemów medycznych lub leczenia, zawsze należy zwrócić się o pomoc do swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nic, co znajduje się w niniejszym Portalu nie służy stawianiu rozpoznań medycznych lub leczeniu. Nigdy nie należy ignorować porad lekarskich lub zwlekać z ich zasięgnięciem na skutek lektury jakichkolwiek treści znajdujących się w tym Portalu.

Informacja o prawach autorskich i ograniczenie użytkowania
Żadnych materiałów zawartych w niniejszym Portalu nie należy w żaden sposób wykorzystywać, z wyjątkiem przypadków jasno dozwolonych na mocy niniejszej Umowy. Całość Treści zawartych w Portalu, w tym dobór, aranżacja i projekt układu Treści, stanowi własność spółki Cepheid lub jej licencjodawców i jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej, w tym swego rodzaju prawami związanymi z ochroną baz danych. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, wgrywać, przesyłać, nadawać lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek Treści, w części lub całości, co dotyczy również wszelkich kodów i oprogramowania. Użytkownik może pobrać Treści z niniejszej strony do własnego, osobistego użytku niezwiązanego z działalnością komercyjną, pod warunkiem, że Treści nie zostaną w żaden sposób zmodyfikowane, zostaną zachowane w formie nienaruszonej wszelkie informacje o prawach autorskich i innych formach własności intelektualnej, zaś w wypadku pokazu lub innego użycia Treści użyta zostanie fraza „Za zgodą spółki Cepheid”.

Procedury stosowane w wypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich
Szanujemy prawa własności intelektualnej innych i prosimy o to samo. Jeżeli użytkownik jest przekonany, że jego praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, proszony jest o kontakt z naszym Doradcą ds. własności intelektualnej, 904 Caribbean Drive, Sunnyvale, Kalifornia 94089, e-mail: copyright@cepheid.com i przedstawienie następujących informacji:

  • elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby uprawnionej do występowania w imieniu właściciela praw autorskich;
  • opisu chronionej prawem autorskim pracy, która według zgłoszenia stanowi przedmiot naruszenia;
  • opisu, gdzie w Portalu znajduje się materiał, który według zgłoszenia stanowi przedmiot naruszenia;
  • adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej;
  • oświadczenia, że użytkownik w dobrej wierze twierdzi, że na zastosowanie będące przedmiotem zgłoszenia nie • udzielił zgody właściciel praw autorskich, jego agent lub jest ono niezgodne z prawem;
  • oświadczenie, że użytkownik pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stwierdza, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne oraz, że jest właścicielem praw autorskich lub został zgodnie z prawem upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Informacje o znakach towarowych
Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo wyświetlane w niniejszym Portalu (łącznie zwane „Znakami towarowymi”) są zarejestrowanymi i nierejestrowanymi znakami towarowymi spółki Cepheid, jej filii lub podmiotów zewnętrznych. Nic, co znajduje się w niniejszym Portalu nie może być rozumiane jako przyznanie, przez implikację, estoppel lub w inny sposób, żadnej licencji lub praw do Znaków towarowych bez wyrażonej wprost na piśmie zgody spółki Cepheid lub odpowiedniego podmiotu zewnętrznego. Poza wyjątkami wprost podanymi w niniejszej Umowie, wszelkie użycie Znaków towarowych znajdujących się w niniejszym Portalu jest surowo zabronione. Należy zauważyć, że nazwy przedsiębiorstw i produktów wspominanych w niniejszym Portalu mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wyczerpująca lista znaków towarowych spółki Cepheid jest podana poniżej.

Zarejestrowane znaki towarowe:
Cepheid®
GeneXpert®
Xpert®
I-CORE®

Informacje publiczne i niezamówione
Ten serwis może zapewniać możliwość wysłania informacji zwrotnych dotyczących tej strony i naszych produktów oraz innych materiałów przesyłanych bez zamówienia (określanych łącznie jako „Informacje niezamówione”). Użytkownik może przesyłać wyłącznie Informacje niezamówione, które spełniaja warunki niniejszego Regulaminu.

Na mocy warunków niniejszej Umowy, akceptujemy innowacyjne pomysły na nowe produkty i technologie składane do naszej spółki przez osoby i organizacje niezatrudnione przez lub niestowarzyszone ze spółką Cepheid, jeżeli takie wynalazki są chronione przyznanymi patentami i które to patenty zostały przyznane składającemu.

Spółka Cepheid i jej pracownicy nie akceptują ani nie rozważają niezamówionych pomysłów, w tym pomysłów dotyczących nowych kampanii reklamowych, nowych promocji, nowych produktów lub technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych lub nowych nazw produktów. Prosimy nie przesyłać oryginalnych prac plastycznych, próbek, materiałów demonstracyjnych lub innych dzieł. Jedynym celem niniejszej polityki jest unikanie możliwych nieporozumień lub sporów w sytuacjach, gdy produkty lub strategie marketingowe spółki Cepheid mogłyby wydawać się podobne do pomysłów zgłoszonych spółce Cepheid. Zatem, z wyjątkiem okoliczności opisanych powyżej odnoszących się do opatentowanych pomysłów lub tych, dla których złożono zgłoszenia patentowe, prosimy nie wysyłać niezamówionych pomysłów do spółki Cepheid lub żadnego pracownika spółki Cepheid.

Jeżeli, mimo naszej prośby o niewysyłanie nam swoich pomysłów i materiałów, użytkownicy nadal będą je przesyłać, i w wypadku zamieszczenia Informacji publicznych na naszym Portalu, wszelkie takie Informacje publiczne i wszelkie takie Informacje niezamówione będą traktowane jako NIEOBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI i NIECHRONIONE, zaś spółka Cepheid i jej filie będą mogły dowolnie wykorzystać taką informację w dowolnych celach i w dowolny sposób, niezależnie od okoliczności.

Ten Portal może zapewniać możliwość zamieszczania informacji oraz przesyłania komentarzy i informacji zwrotnych (łącznie zwanych „Informacjami publicznymi”). Mimo że spółka Cepheid może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać informacje zamieszczone w obszarze publicznym Portalu, spółka Cepheid nie ma obowiązku podejmowania takich działań i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności moralnej lub prawnej za Treści zawarte w takich obszarach publicznych Portalu, zarówno ogólnie, jak i za wszelkie błędy, zniesławienia, pomówienia, oszczerstwa, pominięcia, kłamstwa, treści obsceniczne lub pornograficzne, profanacje, zagrożenia lub nieścisłości zamieszczane w Portalu.

Zabrania się umieszczania lub przesyłania wszelkich niezgodnych z prawem, stanowiących zagrożenie, pomawiających, zniesławiających, obscenicznych, podżegających, pornograficznych lub profanujących materiałów lub wszelkich materiałów, które stanowią lub mogą zachęcać do działania, które byłoby uznane za przestępstwo, pociągać do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo. Spółka Cepheid będzie współpracować z organami ścigania lub działać zgodnie z nakazem sądowy w kwestii wniosków lub nakazów ujawnienia przez spółkę Cepheid tożsamości wszystkich osób zamieszczających takie materiały.

Dzieci w wieku poniżej osiemnastu lat nie powinny przesyłać żadnych Informacji publicznych lub Informacji niezamówionych, które zawierają dane pozwalające na identyfikację osób.

Linki do innych stron internetowych
Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie tego Portalu. Portal może umieszczać w ramkach lub zawierać odsyłacze lub łącza do innych portali spółki Cepheid (dalej „Inne portale spółki Cepheid”) oraz innych portali które nie są obsługiwane przez spółkę Cepheid (dalej „Portale podmiotów zewnętrznych”). Te odsyłacze i/lub łącza do Portali podmiotów zewnętrznych są zamieszczone wyłącznie do celów porównawczych i wygody i ich obecność nie oznacza jakiejkolwiek analizy lub akceptacji materiałów znajdujących się w tych Portalach podmiotów zewnętrznych lub innego związku z ich operatorami. Spółka Cepheid nie kontroluje tych Portali podmiotów zewnętrznych i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość. Portale podmiotów zewnętrznych (i wszelkie portale, do których prowadzą od nich łącza) mogą zawierać informacje o stosowaniu produktów, które nie zostały zaakceptowane lub na które nie udzieliła zezwolenia Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Spółka Cepheid nie popiera żadnych zastosowań „poza wskazaniami”. Portale podmiotów zewnętrznych (i portale, do których prowadzą od nich łącza) mogą zawierać informacje, które są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Dostęp i wykorzystanie przez użytkownika Portali podmiotów zewnętrznych (i wszelkich portali, do których prowadzą od nich łącza) odbywa się na własne ryzyko.

Należy zauważyć, że Inne portale spółki Cepheid mają własne regulaminy oraz politykę prywatności. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed wejściem na Inne portale spółki Cepheid.

Nie zezwala się na kadrowanie
Składowe tego Portalu są chronione prawami autorskimi, wizerunkiem handlowym, znakami towarowymi, zasadami zapobiegania nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami i nie można ich kopiować lub naśladować w całości lub części za pomocą żadnych środków technicznych w tym, choć niewyłącznie kadrowania, głębokiego linkowania lub tworzenia kopii lustrzanych. Żadna z Treści niniejszego Portalu nie może być retransmitowana bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Cepheid. W razie chęci utworzenia łączy do naszego Portalu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Współpraca z reklamodawcami
Korespondencja lub działalność biznesowa z reklamodawcami lub udział w promocjach organizowanych przez reklamodawców znalezionych na Portalu lub za jego pośrednictwem, w tym warunki płatności i dostawy powiązanych dóbr lub usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia powiązane z taką działalnością są wyłączną sprawą użytkownika i takiego reklamodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy odpowiedzialni moralnie ani prawnie za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z realizacji dowolnych takich działań lub z obecności takiego reklamodawcy na naszym Portalu.

Rejestracja konta
Skorzystanie z niektórych funkcji Portalu może wymagać założenia konta. W ramach procesu rejestracji, odwiedzający wybiorą nazwę użytkownika i hasło, udzielając równocześnie innych informacji niezbędnych do rejestracji, które muszą być dokładne i aktualne. Nie można wybierać lub stosować nazwy użytkownika innej osoby z intencją naśladowania tej osoby lub używać nazwy użytkownika, do której prawa ma inna osoba bez uzyskania zgody tej osoby. Niestosowanie się do powyższych zapisów stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy, które może skutkować niezwłocznym zamknięciem konta użytkownika. Użytkownik zgadza się na podjęcie rozsądnych kroków w celu ochrony własnego hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki korzystania ze swojego konta, w tym użycie konta przez dowolne osoby trzecie, którym udzielił zgody na stosowanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik powiadomi spółkę Cepheid o wszelkich wypadkach lub podejrzeniach nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub o wszelkich znanych mu lub podejrzewanych naruszeniach bezpieczeństwa, w tym utracie, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnieniu hasła lub innych istotnych szczegółów rejestracji.

Polityka ochrony prywatności na Portalu
Nasza polityka ochrony prywatności jest dostępna na tym Portalu i uzyskując dostęp do Portalu, użytkownik zgadza się na przestrzeganie tej polityki ochrony prywatności. Polityka ochrony prywatności w całości jest niniejszym włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. Aby zapoznać się z naszą polityką ochrony prywatności, prosimy kliknąć tutaj.

Zrzeczenie się gwarancji
NINIEJSZY PORTAL ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI CEPHEID, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTECZNE DLA NASZYCH KLIENTÓW, PRACOWNIKÓW I AKCJONARIUSZY ORAZ SZERSZEJ PUBLICZNOŚCI. JEDNAKŻE, SPÓŁKA CEPHEID NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI TU ZAWARTYCH I WYRAŹNIE ODRZUCA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI WSPOMNIANYCH INFORMACJI.

PORTAL I JEGO TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. ZARÓWNO TREŚCI JAK I SAMEGO PORTALU MOGĄ DOTYCZYĆ OPÓŹNIENIA, POMINIĘCIA LUB NIEŚCISŁOŚCI. SPÓŁKA CEPHEID I JEJ FILIE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ, BRAKU WAD PRAWNYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW TREŚCI LUB SAMEGO PORTALU I NINIEJSZYM ODRZUCAMY MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA TAKICH GWARANCJI WPROST LUB PRZEZ IMPLIKACJĘ. SPÓŁKA CEPHEID NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TREŚCI TEGO PORTALU SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH PROGRAMÓW, KTÓRE MOGĄ WYKAZYWAĆ WŁAŚCIWOŚCI INFEKCYJNE LUB DESTRUKCYJNE. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, TE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEGO PORTALU NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SPÓŁKA CEPHEID, JEJ SPÓŁKI ANI ICH DYREKTORZY, PERSONEL KIEROWNICZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEGO PORTALU LUB TRAKTOWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI JAKO WIĄŻĄCYCH. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ DO WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD DOWOLNEGO RODZAJU, ZARÓWNO BEZPOŚREDNICH, JAK I POŚREDNICH, OGÓLNYCH, WYJĄTKOWYCH, WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, NAWET WTEDY, GDY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI CEPHEID LUB JEJ FILII ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB POWINIEN WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE SZKÓD LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WSKAZANE POWYŻEJ, ZATEM NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKAŻE SIĘ POZBAWIONA MOCY PRAWNEJ LUB MARTWA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WTEDY ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI CEPHEID I/LUB JEJ FILII W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ STU (100,00) DOLARÓW ŁĄCZNIE. JEŻELI OKAŻE SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU, WSZELKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODRZUCENIA LUB WYŁĄCZENIA GWARANCJI I SZKÓD USTANOWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE POZOSTAJĄ W MOCY.

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Na tym portalu od czasu do czasu mogą znajdować się pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości (zgodnie z definicją przepisów prawa federalnego o obrocie giełdowym) w kontekście wyników spółki Cepheid, w tym przyszłych dochodów produktów i przychodów, zdarzeń lub opracowań, których wystąpienia spółka Cepheid oczekuje lub przewiduje w przyszłości. Wszystkie tego typu stwierdzenia formułowane są w oparciu o bieżące oczekiwania spółki Cepheid i uwzględniają pewne ryzyka biznesowe i niepewności. Faktyczne wyniki mogą się istotnie różnić od przedstawianych antycypowanych wyników, implikowanych lub prognozowanych w formie oświadczeń dotyczących przyszłości. Czynniki, które mogą spowodować znaczące różnice między faktycznymi wynikami a oświadczeniami dotyczącymi przyszłości to, między innymi: czynniki wynikające z konkurencji; presja cenowa i udziały w rynku; niepewności rozstrzygnięć sporów sądowych; zdolność spółki Cepheid do realizacji prognoz sprzedaży i zysków, które opierają się na wielkości sprzedaży i mieszanych założeniach dotyczących produktów, do osiągnięcia celów związanych z oszczędnością wydatków i do osiągnięcia przewidywanych synergii i innych oszczędności w nawiązaniu do nabytków; zmiany regionalnych, krajowych lub zagranicznych warunków gospodarczych; wzrostu kosztów energii: wahań kosztów i dostępności surowców oraz zdolności spółki Cepheid do utrzymania korzystnych ustaleń i związków z dostawcami; zmiany odsetek lub kursów wymiany walut obcych; opóźnienie we wprowadzaniu na rynek produktów; i zmiany w zakresie opieki medycznej lub innych przepisów rządowych oraz inne czynniki omawiane w tym Portalu dotyczące złożonych przez Cepheid do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dokumentów. Nie zamierzamy aktualizować jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości.

Przejęcie odpowiedzialności
W wypadku podjęcia jakichkolwiek kroków prawnych w wyniku (i) użycia przez użytkownika Treści lub Portalu, w tym naruszenia warunków niniejszej Umowy lub (ii) dostarczenia przez użytkownika jakichkolwiek Informacji niezamawianych, użytkownik wyraża zgodę by bronić, wypłacić odszkodowanie, nie dopuścić do poniesienia szkody i zwrócić bez ograniczeń koszty wszelkich uzasadnionych opłat prawnych i księgowych poniesionych przez spółkę Cepheid, jej filii, jej dyrektorów, personelu kierowniczego, pracowników, agentów, inwestorów lub licencjodawców. Spółka Cepheid niezwłocznie powiadomi użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, powództwach lub procesach. Spółka Cepheid będzie miała prawo, wedle własnego wyboru i na własny koszt, uczestniczyć w obronie i/lub rozliczeniu takich roszczeń lub postępowań lub do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegałyby sankcji odszkodowania przez użytkownika, bez zwalniania użytkownika z jakichkolwiek obowiązków odszkodowawczych. W żadnym wypadku użytkownik nie może wszcząć pozwu albo żądać wypłaty odszkodowania, nakładając jakąkolwiek odpowiedzialność lub inne zobowiązania na spółkę Cepheid bez wcześniejszego otrzymania jej pisemnej zgody.

Informacje ogólne
Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie całego telefonicznego, komputerowego i innego sprzętu potrzebnego do uzyskania dostępu i korzystania z Portalu i ponoszenia powiązanych opłat. Spółka Cepheid zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania materiałów z Portalu w dowolnym czasie. Ten Portal jest kontrolowany i obsługiwany przez spółkę Cepheid z jej biur zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia związane z tym Portalem i jego użytkowaniem podlegają prawu stanu Kalifornia, Stany Zjednoczone. Korzystając z tego Portalu, użytkownik zrzeka się podnoszenia zarzutu niewłaściwości osobowej sądów federalnych i stanowych zlokalizowanych w stanie Kalifornia względem wszelkich postępowań sądowych powstających na skutek lub powiązanych z niniejszym Portalem lub korzystaniem przez użytkownika z Portalu. Te sądy będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi takimi postępowaniami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania w wypadku tej Umowy.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a spółką Cepheid w odniesieniu do uzyskiwania dostępu i/lub korzystania z Portalu przez użytkownika. Wszelkie roszczenia powstające w związku z korzystaniem z Portalu lub dowolnych Treści przez użytkownika muszą zostać wniesione przed upływem jednego (1) roku od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie prowadzące do takiego postępowania. Wszelkie zapisy niniejszej Umowy odnoszące się do odszkodowania, odrzucenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw własności pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszej Umowy jest pozbawiony mocy prawnej lub martwy, pozostałe zapisy pozostają w pełni wykonalne i ważne, zaś pozbawiony mocy prawnej lub martwy zapis zostanie uznany za zastąpiony przez prawidłowy i pozostający w mocy zapis, ściśle odzwierciedlający zamiar stojący za oryginalnym zapisem. Zaniechanie przez nas wykonania lub egzekucji jakiegokolwiek prawa lub zapisu niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub zapisu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszym dokumencie są niniejszym zarezerwowane.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink