Warunki korzystania

{{searchText ? ' for "' : ''}}{{searchText}}{{searchText ? '"' : ''}}

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2023

Firma Cepheid (określana dalej jako „my”, „nas” lub „nasz”) utrzymuje tę Stronę i jej poddomeny („Strona”) oraz zapewnia dostęp do niej zgodnie z zawartymi tutaj Warunkami. 

Dostęp do Strony i korzystanie z niej podlega następującym Warunkom („Warunki”). Firma Cepheid może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki, aktualizując je w tym miejscu. Użytkownik jest związany takimi zmianami, dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami, które mają wobec niego zastosowanie. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY. 

Należy zauważyć, że jeżeli użytkownik lub partner w zakresie badań albo rozwoju jest klientem lub dostawcą firmy Cepheid, ten regulamin nie ma na celu zastąpienia ani modyfikacji zapisów umowy z nim. W wypadku niezgodności, warunki zawarte w umowie pisemnej mają moc nadrzędną nad niniejszymi zapisami. Wszystkie produkty, usługi i platformy firmy Cepheid mogą podlegać także oddzielnym warunkom użytkowania. 
 
Dostępność Portalu i użytkownicy międzynarodowi 
Strona i jej zawartość („Treści”) są zarządzane przez firmę Cepheid z siedzibą w Sunnyvale w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Materiały publikowane na tej stronie mogą odnosić się do produktów, usług lub platform niedostępnych w kraju użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym biurem spółki Cepheid. Informacje podane na tej Stronie są przeznaczone do edukacji pracowników służby zdrowia. Nie wszystkie opisane zastosowania mogą być dopuszczone do użytku w każdym kraju. Podczas stosowania produktów firmy Cepheid należy zawsze zapoznać się z opublikowaną Instrukcją użycia. Cepheid nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich krajach. Niczego, co znajduje się w Portalu nie należy uważać jako promocję lub próby zachęty do nabycia jakiegokolwiek produktu lub stosowania jakiegokolwiek produktu, który jest niezgodny z prawem i przepisami kraju, w którym przebywa użytkownik. 
 
Niniejszy Portal nie jest źródłem porad medycznych 
Treści zawarte w niniejszym Portalu zostały zaprezentowane w formie skróconej, są co do zasady ogólne i udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych; nie są przeznaczone ani zalecane jako zamiennik profesjonalnej porady medycznej. Nie należy stosować Treści zawartych w niniejszym Portalu do rozpoznawania problemów ze zdrowiem lub sprawnością albo chorób. W sprawach dotyczących wszelkich problemów medycznych lub leczenia, zawsze należy zwrócić się o pomoc do swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Nic, co znajduje się w niniejszym Portalu nie służy stawianiu rozpoznań medycznych lub leczeniu. Nigdy nie należy ignorować porad lekarskich lub zwlekać z ich zasięgnięciem na skutek lektury jakichkolwiek treści znajdujących się w tym Portalu. Wszystkie przykłady (wydruki, ilustracje, wyświetlacze, ekrany itp.) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz ilustracyjnym i nie należy ich wykorzystywać do oceny klinicznej ani oceny związanej z konserwacją. Dane przedstawione na przykładowych wydrukach i ekranach nie przedstawiają żadnych rzeczywistych pacjentów ani wyników testów. 
 
Komunikacja elektroniczna

Podczas korzystania z tej Strony użytkownik może komunikować się z nami drogą elektroniczną. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną, takich jak wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push w telefonie komórkowym lub powiadomienia i wiadomości na tej Stronie. Użytkownik zgadza się, że wszelkie umowy, zapytania ofertowe, oferty, powiadomienia, ostrzeżenia, ujawnienia i inna komunikacja, którą dostarczamy mu drogą elektroniczną, spełnia wszelkie wymogi prawne, aby mogła ona być w formie pisemnej. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zgadza się również, że w przypadku, gdy podpisuje jakąkolwiek umowę elektronicznie, jego podpis elektroniczny jest prawnie wiążącym odpowiednikiem podpisu odręcznego i spełnia wszelkie wymogi prawne dotyczące podpisania takiej umowy. Gdy użytkownik zostanie poproszony o elektroniczne podpisanie dokumentu lub umowy za pośrednictwem tej Strony, może on zachować kopię do swojej dokumentacji. 

Informacja o prawach autorskich i ograniczenie użytkowania 
Żadnych Treści zawartych w niniejszej Stronie nie należy w żaden sposób wykorzystywać, z wyjątkiem przypadków jasno dozwolonych na mocy niniejszych Warunków. Treści w tej Witrynie obejmują m.in. wszystkie teksty, grafiki, diagramy, ikony, obrazy, rysunki, czcionki, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, filmy, znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe, dźwięki, muzykę, dzieła sztuki, oprogramowanie, pliki do pobrania i kody komputerowe, a także m.in. projekt, strukturę, wybory, koordynację, wyrażenia, „wygląd i działanie” oraz rozmieszczenie tych Treści na Stronie. Treści i Strona są własnością firmy Cepheid i są kontrolowane lub licencjonowane przez nią i jej podmioty zależne. Są one chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, wzorami użytkowymi, prawem dotyczącym nieuczciwej konkurencji, prawami sui generis dotyczącymi ochrony baz danych oraz innymi prawami własności intelektualnej w USA i na świecie. Cepheid nie ponosi odpowiedzialności za Treści dostarczane przez dostawców zewnętrznych, a użytkownikowi nie wolno rozpowszechniać takich materiałów bez zgody właściciela ich praw autorskich. Cepheid nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkownika z Treści nie naruszy praw osób trzecich niepowiązanych z Cepheid. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych powyżej, żadna licencja ani prawo, wyraźne lub dorozumiane, nie są udzielane żadnej osobie na mocy jakichkolwiek praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności firmy Cepheid.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, wysyłać, publicznie wyświetlać, zakodowywać, tłumaczyć, transmitować ani rozpowszechniać w żaden sposób jakichkolwiek Treści lub jakiejkolwiek części Strony, w całości lub w części, w tym jakiegokolwiek kodu i oprogramowania. 

Użytkownik może pobierać Treści ze Strony wyłącznie pod warunkiem, że 1) są one przeznaczone wyłącznie do uzasadnionego użytku biznesowego, 2) Treści nie są zmodyfikowane ani zmienione w żaden sposób, 3) użytkownik nie narusza żadnych praw autorskich i innych praw własności, oraz 4) tam, gdzie zamieszczone zostaną Treści dołączone będzie sformułowanie „Wykorzystano za zgodą firmy Cepheid”.

Informacja o znakach towarowych 
Wszystkie znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe („Znaki towarowe”) wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Cepheid, jej licencjodawców, dostawców treści lub innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe są własnością ich właścicieli. Żadna z treści zawartych na Stronie nie może być interpretowana jako przyznanie, w sposób dorozumiany, przez estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych, logotypów i znaków usługowych wyświetlanych na Stronie bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Cepheid lub odpowiedniej strony trzeciej. Wykorzystanie jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów, znaków usługowych firmy Cepheid obecnych na tej Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Cepheid jest zabronione, z wyjątkiem identyfikacji produktów lub usług Cepheid. Listę znaków towarowych Cepheid można znaleźć tutaj

Polityka zgłaszania niezamówionych pomysłów 
Firma Cepheid ani żaden z jej pracowników nie przyjmuje ani nie rozpatruje niezamówionych pomysłów, w tym m.in. pomysłów na kampanie reklamowe, nowe wynalazki, produkty, technologie, procesy, materiały, plany marketingowe lub nazwy nowych produktów. Prosimy nie przesyłać oryginalnych prac, próbek, materiałów demonstracyjnych lub innych materiałów. Jedynym celem niniejszej polityki jest unikanie możliwych nieporozumień lub sporów w sytuacjach, gdy produkty lub strategie marketingowe firmy Cepheid mogłyby wydawać się podobne do pomysłów do niej zgłoszonych. 

Jeśli mimo to użytkownik prześle nam lub zamieści publicznie na naszej Stronie tego typu informacje, wszystkie takie niezamówione i publiczne informacje będą traktowane jako NIEOBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI i NIECHRONIONE, a firma Cepheid i jej podmioty zależne lub stowarzyszone będą mogły je swobodnie wykorzystywać w dowolnym celu i w dowolny sposób. 
 
Łącza do innych portali internetowych 
Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do Stron obsługiwanych i kontrolowanych przez firmę Cepheid. Strony te mogą wskazywać lub zawierać odsyłacze albo łącza do innych stron internetowych, w tym stron mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo i Twitter), które nie są obsługiwane przez firmę Cepheid („Strony podmiotów zewnętrznych”). Te odsyłacze i/lub łącza do Stron podmiotów zewnętrznych są zamieszczone wyłącznie do celów porównawczych i wygody, a ich obecność nie oznacza przeprowadzenia wcześniej jakiejkolwiek analizy lub akceptacji materiałów znajdujących się w tych Stronach ani nie określa żadnego związku z ich operatorami. Cepheid nie kontroluje Stron podmiotów zewnętrznych i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość. Strony podmiotów zewnętrznych (i wszelkie inne witryny, do których prowadzą zawarte w nich łącza) mogą zawierać informacje o stosowaniu produktów, które nie zostały zaakceptowane lub na które nie udzieliła zezwolenia Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Firma Cepheid nie popiera żadnych zastosowań „poza wskazaniami”. Strony podmiotów zewnętrznych (i wszelkie witryny, do których prowadzą zawarte w nich łącza) mogą zawierać informacje, które są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Dostęp i wykorzystanie przez użytkownika Stron podmiotów zewnętrznych (i wszelkich witryn, do których prowadzą zawarte w nich łącza) odbywa się na jego własne ryzyko.

Portal My.Cepheid.com 

Portal My.Cepheid.com („Aplikacja”) stanowi subdomenę Strony i jest przeznaczony do dostarczania klientom informacji dotyczących ich zamówień Cepheid, przesyłek, spraw związanych z obsługą klienta oraz innych informacji, w tym m.in. statusu, szczegółów śledzenia i wybranych dokumentów. Firma Cepheid będzie nadal ulepszać tę Aplikację dodatkowymi funkcjami i informować o tych ulepszeniach poprzez tę Aplikację. 

Informacje wyświetlane w aplikacji nie są informacjami umownymi. Firma Cepheid nie udziela żadnych gwarancji, obietnic ani oświadczeń dotyczących dostępności jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu i usług świadczonych przez firmę Cepheid, należy zapoznać się z warunkami umowy zawartej z firmą Cepheid. 

Nie zezwala się na kadrowanie
Treści na Stronie są chronione przez prawo międzynarodowe i prawo Stanów Zjednoczonych, w tym prawami autorskimi, wizerunkiem handlowym, znakami towarowymi, zasadami zapobiegania nieuczciwej konkurencji i/lub innymi przepisami i nie można ich kopiować lub naśladować w całości albo w części za pomocą żadnych środków technicznych, w tym m.in. kadrowania, głębokiego linkowania, tworzenia kopii lustrzanych ani innych metod. Żadna z Treści niniejszej Strony nie może być retransmitowana bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Cepheid. W razie chęci utworzenia łączy do naszego Portalu, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
Rejestracja konta
Skorzystanie z niektórych funkcji Portalu może wymagać założenia konta. W ramach procesu rejestracji, użytkownik wybierze nazwę użytkownika i hasło, udzielając równocześnie innych informacji, które muszą być dokładne i aktualne. Jeśli dane użytkownika ulegną zmianie w dowolnym momencie, powinien on zaktualizować swoje konto o te zmiany. Nie można wybierać lub stosować nazwy użytkownika innej osoby z intencją naśladowania tej osoby lub używać nazwy użytkownika, do której prawa ma inna osoba. Niestosowanie się do powyższych zapisów stanowi naruszenie niniejszych Warunków, które może skutkować niezwłocznym zamknięciem konta użytkownika. Użytkownik zgadza się na podjęcie rozsądnych kroków w celu ochrony własnego hasła. 
 
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie przypadki korzystania ze swojego konta, w tym użycie konta przez dowolne osoby trzecie, którym udzielił zgody na stosowanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik natychmiast powiadomi spółkę Cepheid o wszelkich wypadkach lub podejrzeniach nieuprawnionego korzystania z konta użytkownika lub o wszelkich znanych mu lub podejrzewanych naruszeniach bezpieczeństwa, w tym utracie, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnieniu hasła lub innych istotnych szczegółów rejestracji. 
 
Prywatność danych 
Nasza polityka ochrony prywatności jest dostępna na tej Stronie. Uzyskując dostęp do Strony lub przesyłając jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności. Polityka ochrony prywatności w całości jest niniejszym włączona do tych Warunków przez odniesienie. Aby zapoznać się z naszą polityką ochrony prywatności, prosimy kliknąć tutaj. Użytkownik zgadza się, że nie będzie przesyłał żadnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta do Cepheid za pośrednictwem Strony.
 
Odrzucenie gwarancji

TA STRONA ZAWIERA INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY CEPHEID, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTECZNE DLA NASZYCH KLIENTÓW, PRACOWNIKÓW I AKCJONARIUSZY ORAZ SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI. JEDNAKŻE, SPÓŁKA CEPHEID NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI TU ZAWARTYCH I WYRAŹNIE ODRZUCA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI WSPOMNIANYCH INFORMACJI. 
 
STRONA I ZAWARTE W NIEJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. ZARÓWNO TREŚCI JAK I SAMEGO PORTALU MOGĄ DOTYCZYĆ OPÓŹNIENIA, POMINIĘCIA LUB NIEŚCISŁOŚCI. SPÓŁKA CEPHEID I JEJ FILIE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ, BRAKU WAD PRAWNYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW TREŚCI LUB SAMEGO PORTALU I NINIEJSZYM ODRZUCAMY MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA TAKICH GWARANCJI WPROST LUB PRZEZ IMPLIKACJĘ. SPÓŁKA CEPHEID NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TREŚCI TEGO PORTALU SĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ROBAKÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH PROGRAMÓW, KTÓRE MOGĄ WYKAZYWAĆ WŁAŚCIWOŚCI INFEKCYJNE LUB DESTRUKCYJNE. PONIEWAŻ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST MOŻLIWE WYŁĄCZENIE PEWNYCH GWARANCJI, TE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. 
 
Ograniczenie odpowiedzialności
UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PORTALU WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SPÓŁKA CEPHEID, JEJ SPÓŁKI ANI ICH DYREKTORZY, PERSONEL KIEROWNICZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEGO PORTALU LUB TRAKTOWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI JAKO WIĄŻĄCYCH. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ DO WSZELKICH STRAT LUB SZKÓD DOWOLNEGO RODZAJU, ZARÓWNO BEZPOŚREDNICH, JAK I POŚREDNICH, OGÓLNYCH, WYJĄTKOWYCH, WYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, NAWET WTEDY, GDY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL SPÓŁKI CEPHEID LUB JEJ FILII ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB POWINIEN WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
 
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE SZKÓD LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WSKAZANE POWYŻEJ, ZATEM NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKAŻE SIĘ POZBAWIONA MOCY PRAWNEJ LUB MARTWA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, WTEDY ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CEPHEID I/LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100,00 USD) ŁĄCZNIE. JEŻELI OKAŻE SIĘ, ŻE JAKIEKOLWIEK ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE SPEŁNIŁO SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU, WSZELKIE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODRZUCENIA LUB WYŁĄCZENIA GWARANCJI I SZKÓD USTANOWIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH POZOSTAJĄ W MOCY. 
 
Odszkodowanie
W wypadku podjęcia jakichkolwiek kroków prawnych w wyniku (i) użycia przez użytkownika Treści lub Strony, w tym naruszenia niniejszych Warunków lub (ii) dostarczenia przez użytkownika jakichkolwiek Informacji niezamawianych, użytkownik wyraża zgodę by bronić, wypłacić odszkodowanie, nie dopuścić do poniesienia szkody i zwrócić bez ograniczeń koszty wszelkich uzasadnionych opłat prawnych i księgowych poniesionych przez firmę Cepheid, jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, personel kierowniczy, pracowników, agentów lub licencjodawców. Firma Cepheid powiadomi użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, powództwach lub procesach. Spółka Cepheid będzie miała prawo, wedle własnego wyboru i na własny koszt, uczestniczyć w obronie i/lub rozliczeniu takich roszczeń lub postępowań lub do podjęcia samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli wszelkich spraw, które w przeciwnym razie podlegałyby sankcji odszkodowania przez użytkownika, bez zwalniania użytkownika z jakichkolwiek obowiązków odszkodowawczych. W żadnym wypadku użytkownik nie może wszcząć pozwu albo żądać wypłaty odszkodowania, nakładając jakąkolwiek odpowiedzialność lub inne zobowiązania na spółkę Cepheid bez wcześniejszego otrzymania jej pisemnej zgody. 
 
Ogólne 
Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie urządzeń i innego sprzętu potrzebnego do uzyskania dostępu i korzystania ze Strony i ponoszenia powiązanych opłat. Spółka Cepheid zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania materiałów z Portalu w dowolnym czasie. Ten Portal jest kontrolowany i obsługiwany przez spółkę Cepheid z jej biur zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia związane z tą Stroną i jej użytkowaniem podlegają prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z tej Strony, użytkownik, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzeka się podnoszenia zarzutu niewłaściwości osobowej sądów federalnych i stanowych zlokalizowanych w stanie Kalifornia względem wszelkich postępowań sądowych powstających na skutek lub powiązanych z niniejszą Stroną lub korzystaniem przez użytkownika z niej. Te sądy będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi takimi postępowaniami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania w przypadku tych Warunków. 
 
Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a firmą Cepheid w odniesieniu do dostępu do Strony i/lub korzystania z niej przez Użytkownika. Wszelkie roszczenia powstające w związku z korzystaniem z Portalu lub dowolnych Treści przez użytkownika muszą zostać wniesione przed upływem jednego (1) roku od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie prowadzące do takiego postępowania. Wszelkie zapisy niniejszych Warunków odnoszące się do odszkodowania, odrzucenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw własności pozostaną w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych Warunków jest pozbawiony mocy prawnej lub martwy, pozostałe zapisy pozostają w pełni wykonalne i ważne, zaś pozbawione mocy prawnej albo martwe zapisy zostaną uznane za zastąpione przez prawidłowe i pozostające w mocy zapisy, ściśle odzwierciedlające zamiary stojące za oryginalnymi zapisami. Zaniechanie przez nas wykonania lub egzekucji jakiegokolwiek prawa lub zapisu niniejszych Warunków nie będzie oznaczać naszego odstąpienia takiego prawa lub zapisu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie wskazane w niniejszym dokumencie są niniejszym zarezerwowane.

Dostęp do bezpiecznych informacji lub obszarów chronionych hasłem i korzystanie z nich jest ograniczone wyłącznie do upoważnionych użytkowników. Wszelkie nieupoważnione osoby próbujące uzyskać dostęp do tych bezpiecznych lub chronionych obszarów mogą podlegać postępowaniu sądowemu oprócz wszelkich innych środków prawnych dostępnych dla Firmy Cepheid na mocy prawa lub zasad słuszności, w tym zakończenia lub zawieszenia dostępu do Strony.

Skontaktuj się
z nami

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Firmy Cepheid, naszych produktów lub niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami, wypełniając formularz znajdujący się tutaj.

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink